A-Home

04 อบรม ผอ.รร.
03 วันมาฆบูชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
หัวเว็บ 3
หัวเว็บ 4
6
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัคร /กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แนะนำหน่วยงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1. กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
2. กิจกรรม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
3. ข่าวประชาสัมพันธ์
4. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
5. รายงานงบทดลอง

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2. Q&A (ถาม-ตอบ)
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

4.Social Network
4.1 Facebook
4.2 Twitter
4.3 YouTube
4.4 Instagram

5.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

1. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.1 ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
1.2 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

2. การขับเคลื่อนจริยธรรม
3. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2567

2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
2.1 ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2566

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2564
4.3 ประจำปีงบประมาณ 2563

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2567
3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
3. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
4. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2567
1.2 ปีงบประมาณ 2566

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2.1 ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน

3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2566
3.2 ปีงบประมาณ 2565

1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2566

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2.1 มาตรการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
2.2 มาตรการ เรื่องการป้องกันการทุจริตของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกิดความยั่งยืน

ผู้บริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ผอ.เขต
รอง 1
รอง 2
รอง 3
previous arrow
next arrow

ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

แบบสอบถาม EIT
แบบสอบถาม IIT

สถิติเข้าใช้งานเว็บ

Total Visitors
23864
332
Visitors Today
130
Live visitors
ออกแบบโดย dsite.in.th