คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ

28 กรกฎาคม (1)
28 กรกฎาคม - Copy (1)
01
02
ผู้บริหาร
หัวเว็บ 3
ระบบแก้ไขหนี้สินออนไลน์
28-กรกฎาคม-1-scaled

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่บริการงานการเงินและสินทรัพย์

07 กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มนโยบายและแผน 1

ออกแบบโดย dsite.in.th