การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 2024 ของสถานศึกษา

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ๋องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นายเจนตะวัน ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาการจัดทำเว็บไซต์การประเมิน ITA Online เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ตามแนวทางการดำเนินงานและคู่มือการประเมินที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ได้รับเข้าร่วมการประเมิน ดังนี้ 1.โรงเรียนดอนชัยวิทยา อ.แม่สะเรียง 2.โรงเรียนล่องแพวิทยา อ.สบเมย และ 3.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ อ.แม่ลาน้อย ณ ห้องประชุม

ออกแบบโดย dsite.in.th