การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.o) และตัวชี้วัตผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดและมอบหมายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดำเนิการในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดการวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการมุ่งเน้นระบบราชการ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th