ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน
…………………………………………………………………..
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวด้วยอักษร G จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาและการแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G และทำให้สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรได้
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ผู้แทน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และ สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th