พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก
……………………………………………………………………………………………………………………………….
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยนายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกระยะที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการรวมหนี้ กำหนดมาตรการการผ่อนชำระหนี้ที่เหมาะสม และลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการกู้เงินโครงการดังกล่าว ให้แก่สมาชิก จำนวน 1 ราย เนื่องจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานเจ้าสังกัดของสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
โดยมีนายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง

ออกแบบโดย dsite.in.th