วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี
…………………………………………………………………..
วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 21 ปี โดยมีนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางธนพินท์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้แทน ก.ต.ปน. เขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในปี 2567 ครบรอบ 21 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ถือเป็นโอกาสอันดีจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน โดยร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสทำบุญสำนักงาน การทำพิธีสืบชะตาตามประเพณีล้านนาซึ่งเป็นการร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคเหนือ การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายอาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมงานประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ทีว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ที่ว่าการอำเภอสบเมย กรมทหารพรานที่ 36 สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ และโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ

ออกแบบโดย dsite.in.th