โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัย ตามระเบียบแบบแผน ข้อปฏิบัติ โดยได้ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th