กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ขีด

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ขีด ประกอบด้วย หมู่บ้านสบแม่ขีด หมู่บ้านแม่กองแป หมู่บ้านแม่นาจาง ทั้งนี้ 1. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ นักเรียน 2. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน 3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิด ความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน

ออกแบบโดย dsite.in.th