การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี 2567)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี 2567)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี 2567) ทั้งนี้ โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของเขตสุจริตใน 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเขตสุจริตให้มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร ในประเด็น 1.การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยว่าที่ร้อยตรี คมกริช พิกุล ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และ 2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางสาวพิมพ์ดาริญภ์ แตะยา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 84 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th