การประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

การประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
…………………………………………………………………………………………………
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยประกาศเจตจำนงสุจริต 6 ภาษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA Online) ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได่้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ จึงต้องมีการพัฒนาให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประกาศเจตจำนง ฯ การมอบธง และป้ายสัญลักษณ์เขตสุจริต, ป้ายปฎิญญาเขตสุจริต และป้ายที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อปลุูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th