สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329
e-mail : msn2@obec.go.th
..............
Design by  o_tai

::   Service บริการ  ::
 
::   เมนูหลัก  ::
 
::   กลุ่มงานภายในสำนักงาน  ::
 
::   ทำเนียบบุคลากร ::
 
.::  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  :  พัฒนา       บริการ         ประสานสามัคคี   ::.
:: Home  ::   E-Office  ::  Webbord  ::  E-Money  ::
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายยนต์  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายดิเรก  ศรีมาลี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นายจันทร์  วังกัลยา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นายธนกฤต  ฟุ้งกิติกุล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ปรียานุช  อุปถัมภ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวธนัญญา  พ่อนา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเพชรรัตน์  ทะนัน
ลูกจ้างชั่วคราว
นายอรรถพล  สวาสดิ์ญาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.นิชาภา  จันทารี
ลูกจ้างชั่วคราว
นายภานุวัฒน์   มะโนธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพิมพ์สุดา  เอี่ยมสกุล
ศึกษานิเทศก์
นางนพเก้า ตุลานนท์
ศึกษานิเทศก์
นางปิ่นมณี เจ้าดูรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
ศึกษานิเทศก์