สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329
e-mail : msn2@obec.go.th
..............
Design by  o_tai

::   Service บริการ  ::
 
::   เมนูหลัก  ::
 
::   กลุ่มงานภายในสำนักงาน  ::
 
::   ทำเนียบบุคลากร ::
 
.::  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  :  พัฒนา       บริการ         ประสานสามัคคี   ::.
:: Home  ::   E-Office  ::  Webbord  ::  E-Money  ::
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเสถียร  แตะยา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอำภา  สุวรรณลพ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุษณีย์  มโนวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายมาคุ้น   หมายสุข
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวมะลิวรรณ   ชื่นประสบ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายปัญญา   ชมภูใส
ลูกจ้างชั่วคราว
นายสุธีรัตน์  กาญจนมยูร
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.ชื่นจิต   วิชัยดิษฐ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวยุวลักษณ์  โรมบรรณ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี เกิดหนู
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวอรุณรัตน์  สุทธหลวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์พรรณ  อาจเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว