สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329
e-mail : msn2@obec.go.th
..............
Design by  o_tai

::   Service บริการ  ::
 
::   เมนูหลัก  ::
 
::   กลุ่มงานภายในสำนักงาน  ::
 
::   ทำเนียบบุคลากร ::
 
.::  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  :  พัฒนา       บริการ         ประสานสามัคคี   ::.
:: Home  ::   E-Office  ::  Webbord  ::  E-Money  ::
งานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 
นายวิศิษฐ์  ใจพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
นายสมเกียรติ  ยั่งยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
น.ส.เพ็ญลักษณ์  บุตรคำเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางศรีจันทร์  แก้วเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
นางอรพินท์  สุนันทะ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวเบญญาภา     แสวงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ
น.ส.ศศิรา  สาริกานนท์
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.พิมพ์พิรญาณ์   ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.กาญจนา  มันตะนา
ลูกจ้างชั่วคราว
นายดำรงศักดิ์    เรืองแดง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.สุดารัตน์  ฟองดา
ลูกจ้างชั่วคราว