ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.มส.๒ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรีย...
สพป.มส.๒ ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ๒๙-๓๑ ตุ...
สพป.มส.๒ ร่วมรับชมแนวทางการดำงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้” ณ ห้องประชุมบัวตอง ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ร่วมรับชมแนวทางการดำงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้” ณ ห้องประชุมบัวตอง ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการร่วมรับชมแนวทางการดำงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้” ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ จัดการประชุมสรรหาประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ จัดการประชุมสรรหาประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมสรรหาประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ เมื่อว...
สพป.มส.๒ เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ...
สพป.มส.๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ่งพร้าว) ซึ่งได้พิจารณาเป็นสถานศึกษาที่พบปัญหาเด่นๆ หรือที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับภาพหรือระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ่งพร้าว) ซึ่งได้พิจารณาเป็นสถานศึกษาที่พบปัญหาเด่นๆ หรือที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับภาพหรือระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าและนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ่งพร้าว) ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ...
สพป.มส.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...
สพป.มส.๒ ประชุมการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเด็ก และวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ประชุมการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเด็ก และวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเด็ก และวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ห้องประชุ...
สพป.มส.๒ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.ชม.๔ ณ หอประชุมประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.ชม.๔ ณ หอประชุมประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.๒ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.ชม.๔ ณ หอประชุมประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.มส.๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สพป.มส.๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.มส.๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.มส.๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง
สพป.มส.๒ ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุม...
สพป.มส.๒ ข้าราชการและบุคลากร สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยร่วมพิธีเปิด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ต.แม่สะเรียง อ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ ข้าราชการและบุคลากร สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยร่วมพิธีเปิด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ต.แม่สะเรียง อ.แม่ฮ่องสอน
สพป.มส.๒ กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยร่วมพิธีเปิด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ต.แม่สะเ...
สพป.มส.๒ ตรวจเยี่ยมและสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ตรวจเยี่ยมและสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ กลุ่มอำนวยการ สพป.มส.๒ ตรวจเยี่ยมและสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
สพป.มส.๒ ร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา...
สพป.มส.๒ ร่วมงานการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ ร่วมงานการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรก...
สพป.มส.๒ ร่วมงานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป.มส.๒ ร่วมงานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้
สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ จัดประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง
สพป.มส.๒ จัดประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง
สพป.มส.๒ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.มส.๒ จัดประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ
สพป.มส.๒ จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ
สพป.มส.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มส.๒ จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒ สพป.มส.2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา ปี 11 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าสองแคว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
สพป.มส.2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา ปี 11 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าสองแคว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
สพป.มส.๒ ท่านวุฒพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา ปี 11 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าสองแคว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
สพป.มส.๒ จัดโครงการอบรมหลักสูตรปรับปรุงทะเบียนประวัติและการรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ จัดโครงการอบรมหลักสูตรปรับปรุงทะเบียนประวัติและการรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านวุฒพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรปรับปรุงทะเบียนประวัติและการรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ...
สพป.มส.๒ ร่วมงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ร่วมงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ นายยนต์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านที...
สพป.มส.๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ณ ห้องประชุมบัวตอง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ณ ห้องประชุมบัวตอง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะครู...
สพป.มส.๒ ร่วมวางพวงหรีดงานศพ นายชาตรี อภิชัย ข้าราชการบำนาญ ณ บ้านแม่สุ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ร่วมวางพวงหรีดงานศพ นายชาตรี อภิชัย ข้าราชการบำนาญ ณ บ้านแม่สุ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ร่วมวางพวงหรีดงานศพ นายชาตรี อภิชัย ข้าราชการบำนาญ ณ บ้านแม่สุ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big-Cleaning Day)ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big-Cleaning Day)ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big-Cleaning Day) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป.มส.๒ ร่วมทำกิจกรรม ณ บริเวณ สพป.มส.๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ในวันท...
สพป.มส.๒ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ สพป.มส.๒ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓
สพป.มส.๒ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิญาณตน และตรวจการสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภ...
สพป.มส.๒ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ได้ตรวจเยี่ยม และติดตามโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอน BBLณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ได้ตรวจเยี่ยม และติดตามโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอน BBLณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ และศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม และติดตามโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอน BBL ณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณ สพป.มส.๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณ สพป.มส.๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ และบุคลากรของ สพป.มส.๒ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณ สพป.มส.๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน และเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2558 ณ สวนรุกชาติห้วยชมพู อำเภอแม่สะเรียง
นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน และเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2558 ณ สวนรุกชาติห้วยชมพู อำเภอแม่สะเรียง
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน และเศรษฐกิจอ...
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" สำหร...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัยตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ สวนเพชรแก้ว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัยตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ สวนเพชรแก้ว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัยตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม...
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าพบผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อพบปะ พูดคุย และรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ DLTV และ DLIT โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานพิธี การจัดทำ MOU ในวันนี้เป็นการขับเคลื่อน โครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานพิธี การจัดทำ MOU ในวันนี้เป็นการขับเคลื่อน โครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น.ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนั...
ท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายและร่วมแลกเปลี่ยน แนวคิด ทิศทาง การดำเนินงานการสนับสนุนการพัฒนา ท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายและร่วมแลกเปลี่ยน แนวคิด ทิศทาง การดำเนินงานการสนับสนุนการพัฒนา "วิชาการ สู่ ทักษะอาชีพ" ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายและร่วมแลกเปลี่ยน แนวคิด ทิศทาง การดำเนินงานการสนับสนุนการพัฒนา "วิชาการ สู่ ทักษะอาชีพ" ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมไม้แดง อำเภอแม่...
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มส. 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มส. 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มส. 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพร...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญอิสริยาภรณ์จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.มส. 2 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญอิสริยาภรณ์จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญอิสริยาภรณ์จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.มส. 2ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
สพป.มส. 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร สพป.มส. 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การเสริมศักยภาพบุคลากร" สังกัด สพป.มส.2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 ณ หาดหินงามรีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สพป.มส. 2 นำโดยท่านผู้อำนวยการวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การเสริมศักยภาพบุคลากร" สังกัด สพป.มส.2 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในสำนักงาน ให้มีความรู...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พร้อมผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยาที่ 33 บ้านทุ่งพร้าวและข้าราชการครู พนักงาน สังกัด สพป.มส. 2 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา ณ จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัส ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พร้อมผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยาที่ 33 บ้านทุ่งพร้าวและข้าราชการครู พนักงาน สังกัด สพป.มส. 2 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา ณ จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัส
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พร้อมนายเกษม กันทาหอม ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยาที่ 33 บ้านทุ่งพร้าวและข้าราชการครู พนักงาน สังกัด สพป.มส. 2 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ความส...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 1/2558
ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปประถมศึกษา ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปประถมศึกษา
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงก...
ท่านผู้อำนวยการวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผุ้แทน สพฐ.มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ท่านผู้อำนวยการวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผุ้แทน สพฐ.มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ท่านผู้อำนวยการวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผุ้แทน สพฐ.มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการปลอบขวัญและบร...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 2 มีนาคม 2558
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งข...
ท่านผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ในการสอบฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ณ โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193 ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ผู้แทน สพฐ นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. นางสาวธนาภรณ์ ดวงผ่อง ท่านผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ในการสอบฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ณ โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193 ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ผู้แทน สพฐ นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. นางสาวธนาภรณ์ ดวงผ่อง
ท่านผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ในการสอบฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ณ โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193 ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ผู้แทน สพฐ นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ ...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องกระพี้จั่น สพป.มส. 2 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องกระพี้จั่น สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องกระพี้จั่น สพป.มส. 2 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมให้การต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-นักเร
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมให้การต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-นักเร
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมให้การต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารเขตพื้นที...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ทีมบริหารฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-นักเรียน ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ดร.กมล รอดคล้าย เล ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ทีมบริหารฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-นักเรียน ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ดร.กมล รอดคล้าย เล
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ทีมบริหารฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-นักเรียน ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศ...
คณะนิเทศติดตามงานทวิภาษาของ สพฐ. หลังจากนิเทศเสร็จได้เข้าพบท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 และมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านผอ.วุฒิพล และท่านวุฒิพล ผอ.สพป.มส.2 ได้มอบสมุดบันทึก สพป.มส. 2 ให้แก่ทางคณะนิเทศติดตามงานทวิภาษาของ สพฐ.ทุกท่าน ในวันที่ 6 ก.พ. 2558 ณ สพ คณะนิเทศติดตามงานทวิภาษาของ สพฐ. หลังจากนิเทศเสร็จได้เข้าพบท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 และมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านผอ.วุฒิพล และท่านวุฒิพล ผอ.สพป.มส.2 ได้มอบสมุดบันทึก สพป.มส. 2 ให้แก่ทางคณะนิเทศติดตามงานทวิภาษาของ สพฐ.ทุกท่าน ในวันที่ 6 ก.พ. 2558 ณ สพ
คณะนิเทศติดตามงานทวิภาษาของ สพฐ. หลังจากนิเทศเสร็จได้เข้าพบท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 และมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านผอ.วุฒิพล และท่านวุฒิพล ผอ.สพป.มส.2 ได้มอบสมุดบันทึก สพป.มส. 2 ให้แก่ทางคณะนิเทศติดตามงานทวิภ...
สพป.มส. 2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 ,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และ ผู้มีจิตศรัทธาได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ด.ญ.นิตฉกุล ปางหินฝนพัฒนา นักเรียนชั้น ป .3 โรงเรียนบ้านส้มป่อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง สพป.มส. 2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 ,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และ ผู้มีจิตศรัทธาได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ด.ญ.นิตฉกุล ปางหินฝนพัฒนา นักเรียนชั้น ป .3 โรงเรียนบ้านส้มป่อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง
สพป.มส. 2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 ,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และ ผู้มีจิตศรัทธาได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ด.ญ.นิตฉกุล ปางหินฝนพัฒนา นักเรียนชั้น ป .3 โรงเรียนบ้านส้มป่อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวั...
ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. สพป.มส. 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. สพป.มส. 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2558
ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. สพป.มส. 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2558 ในวันเสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558. เวลา 14.00 น. ท่านวุฒิพล. ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ บ้านปอหม
ในวันเสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558. เวลา 14.00 น. ท่านวุฒิพล. ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ บ้านปอหม
ในวันเสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558. เวลา 14.00 น. ท่านวุฒิพล. ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องส...
นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสพป.มส. 2 ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสพป.มส. 2 ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558
นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสพป.มส. 2 ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ณ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการ จ.มส.เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว และมีก...
ท่านผอ. วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการบุคลากร สพป.มส. 2 ร่วมพิธีเปิดผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ท่านผอ. วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการบุคลากร สพป.มส. 2 ร่วมพิธีเปิดผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)
ท่านผอ. วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการบุคลากร สพป.มส. 2 ร่วมพิธีเปิดผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ในวันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีท่านชูชาติ ทรัพย์มาก,ท่านนิธิศ ภู่ชั...
สพป.มส.2 จัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายใน สังกัด สพป.มส. 2 สพป.มส.2 จัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายใน สังกัด สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายใน สังกัด สพป.มส. 2 โดยมีข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สพป.มส. 2 ร่วมกิจกรร...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สวด และโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน เป็นอย่างดี ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สวด และโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน เป็นอย่างดี
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สวด และโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรี...
สายสัมพันธ์UNDO ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก. กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2594 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สพป.มส. 2 สายสัมพันธ์UNDO ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก. กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2594 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สพป.มส. 2
สายสัมพันธ์UNDO ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก. กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2594 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยม โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่และร่วมงานปีใหม่ม้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยม โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่และร่วมงานปีใหม่ม้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยม โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่และร่วมงานปีใหม่ม้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย ท่านผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะร่วมงานรับมอบเรือนพยาบาล รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.34 โดยมีตัวแทนคุณซูซาน เรส และมูลนิธิ ISGFส่งมอบเรือนพยาบาล รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.34 ในวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 25
ท่านผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะร่วมงานรับมอบเรือนพยาบาล รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.34 โดยมีตัวแทนคุณซูซาน เรส และมูลนิธิ ISGFส่งมอบเรือนพยาบาล รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.34 ในวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 25
ท่านผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะร่วมงานรับมอบเรือนพยาบาล รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.34 โดยมีตัวแทนคุณซูซาน เรส และมู...
ท่าน ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่าน ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจักการปัญหาเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียน"
ท่าน ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจักการปัญหาเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียน" ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท แม่สะเรียง อ.แ...
ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปี 2558 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2557 ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปี 2558 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2557
ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปี 2558 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2557 ณ ห้...
นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเ...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ครบรอบ 107 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 09.00 น. 
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ครบรอบ 107 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 09.00 น.
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ครบรอบ 107 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 09.00 น. โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน จำลอง ศรีสวัส...
สพป.มส.2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 ได้ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ.ในการมอบของตาม“ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.” สพป.มส.2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 ได้ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ.ในการมอบของตาม“ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.”
สพป.มส.2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 ได้ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ.ในการมอบของตาม“ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.” โดยท่านเอนก รัตน์ปิยะภ…ากรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ...
ชาวสพป.มส. 2 ร่วมกับชมรมคนเตาปูนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ชาวสพป.มส. 2 ร่วมกับชมรมคนเตาปูนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
ชาวสพป.มส. 2 ร่วมกับชมรมคนเตาปูนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.มส. 2 นำ วัสดุอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และจัดกิจกรรมสันทนากา...
สพป.มส. 2 จัดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย เพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคีและความ สพป.มส. 2 จัดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย เพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคีและความ
สพป.มส. 2 จัดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย เพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ เพื่อใช้เป็น...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สพป.มส. 2 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สพป.มส. 2 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สพป.มส. 2 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ใ...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวัน...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.39 น. ณ โรงเรียนบ้านกู่ป๊ะ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แ...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป.มส. 2 ในวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส. 2 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป.มส. 2 ในวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป.มส. 2 ในวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส. 2 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนเพียงหลวง" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนเพียงหลวง” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวันอังคาร ...
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบปะทีมบริหาร, ข้าราชการ,พนักงานชาว สพป.มส. 2 ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบปะทีมบริหาร, ข้าราชการ,พนักงานชาว สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบปะทีมบริหาร, ข้าราชการ,พนักงานชาว สพป.มส. 2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบัวตอง สพป.มส. 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะติดตาม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะติดตาม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะติดตาม จาก สพป.นครราชสีมา ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที...
สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะได้เดินทางไปประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง และโรงเรียนบ้านแม่ละ ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิ...
สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 นำคณะโดยท่าน ผู้อำนวยการ วิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 3 พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของให้กับน้องๆที่...
ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 29 ตุลาคม 2557 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 29 ตุลาคม 2557 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 29 ตุลาคม 2557 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานใ...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
นายจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพร...
สพป.มส. 2 ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว พร้อม สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารผ่านทางไกลดาวเทียม พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สพป.มส. 2 ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว พร้อม สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารผ่านทางไกลดาวเทียม พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.มส. 2 ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว พร้อม สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารผ่านทางไกลดาวเทียม พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนแม่สะเรียง ศรัท...
สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรียง สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรียง
สพป.มส.2 นำโดย นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รกท.ผอ.สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรีย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม...
พวกเราชาว สพป.มส.2 ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 พวกเราชาว สพป.มส.2 ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
พวกเราชาว สพป.มส.2 ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีออกหว่า เทศบาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีออกหว่า เทศบาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 นำโดยท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รกท.ผอ.สพป.มส. ๒ และท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป. มส. ๒ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีออกหว่า เทศบาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง โดยร่วมจ...
ท่านจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย ครั้งที่ 64 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ท่านจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย ครั้งที่ 64 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
ท่านจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย ครั้งที่ 64 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยสพป.มส.2 โครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศิลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
สพป.มส.2 โครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศิลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
สพป.มส.2 โครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศิลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ...
สพป.มส.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 สพป.มส.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557
สพป.มส.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.2 โดยมีท่านเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานใ...
สพป.มส.2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลในการประกวด และคัดเลือกจาก สพฐ. และ สพป.มส.2
สพป.มส.2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลในการประกวด และคัดเลือกจาก สพฐ. และ สพป.มส.2
สพป.มส.2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลในการประกวด และคัดเลือกจาก สพฐ. และ สพป.มส.2 สพป.มส.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป.มส.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป.มส.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน เป็นการให้เกียรติ แก่ข้าราช...
สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร. พรจันทร์ พรศักดิ์กุล นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ในวันจันทร์ ทีี่ 22 กันยายน 2 สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร. พรจันทร์ พรศักดิ์กุล นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ในวันจันทร์ ทีี่ 22 กันยายน 2
สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร. พรจันทร์ พรศักดิ์กุล นักจัดการงานในพระอง...
สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2557 สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2557
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2557 โดยมีท่านนายอำเภอแม...
สพป.มส. เขต 2 จัดการอบรมการใช้แท็บเล็ต สำหรับครู ป.3 อ.สบเมย ได้รับเกียรติจาก ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ดัวกล่าว สพป.มส. เขต 2 จัดการอบรมการใช้แท็บเล็ต สำหรับครู ป.3 อ.สบเมย ได้รับเกียรติจาก ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ดัวกล่าว
สพป.มส. เขต 2 จัดการอบรมการใช้แท็บเล็ต สำหรับครู ป.3 อ.สบเมย ได้รับเกียรติจาก ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ดัวกล่าว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา และทีมงานทุกท่านที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา และทีมงานทุกท่านที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม"
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา และทีมงานทุกท่านที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม" ในการเข้าร่วมการแสดงผลงานหนึ่งโรงเรียน ...
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขัน โครงการอนุรักษ์ดิน โครงการ คูโบต้า สมาร์ท คิดส์ เปิดเวทีแสดงพลังคนวัยคิดส์ ในระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขัน โครงการอนุรักษ์ดิน โครงการ คูโบต้า สมาร์ท คิดส์ เปิดเวทีแสดงพลังคนวัยคิดส์ ในระดับประถมศึกษา
สพป.มส. 2 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนบ้านห้วยโผ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขัน โครงการอนุรักษ์ดิน โครงการ คูโบต้า สมาร์ท คิดส์ เปิดเวทีแสดงพลังคนวัยคิดส์ ในระดับประถมศึกษา จาก 304 ทีมทั่วประเทศ ณ ส...
การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างสื่อดี (หนังสั้น) ภายใต้โครงการโรงเรียนสร้างสุข ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างสื่อดี (หนังสั้น) ภายใต้โครงการโรงเรียนสร้างสุข ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2557
นายจรูญ แสนวิจิตร รกท. ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างสื่อดี (หนังสั้น) ภายใต้โครงการโรงเรียนสร้างสุข ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมริเวิอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเร...
บรรยากาศในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ สพป.มส. 2 บรรยากาศในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ สพป.มส. 2
บรรยากาศในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ สพป.มส. 2 โดยมีท่านจรูญ แสนวิจิตร รกท. ผอ.สพป.มส.2 พร้อมคุณมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คุณอำภา สุวรรณลพ ผอ.กลุ่...
สพป.มส.2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์ สพป.มส.2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์
สพป.มส.2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส. 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านจร...
ประมวลภาพบรรยากาศในการสอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สพป.มส.2 ประมวลภาพบรรยากาศในการสอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สพป.มส.2
บรรยากาศในการสอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มอำนวยการ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Offic System) สพฐ. จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มอำนวยการ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Offic System) สพฐ. จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มอำนวยการ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Offic System) สพฐ. จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง โดยได้ร...
การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท
ท่านจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จ...
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนรู้สานฝันโครงการสมเด็จประเทพฯ) กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนรู้สานฝันโครงการสมเด็จประเทพฯ) กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนรู้สานฝันโครงการสมเด็จประเทพฯ) กลุ่มงานบริการ ...
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เป็นตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 วางหรีดเคารพศพ ครูทองเพียร บุญทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เป็นตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 วางหรีดเคารพศพ ครูทองเพียร บุญทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายจันทร์ วังกัลยา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เป็นตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมกา...
สพป.มส.๒ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา สพป.มส.๒ ร่วมณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายอำเภอแม่สะเรียง นายเล็ก ...
สพป.มส. 2 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ( Little Scientist’s Day2014) “ความลับของตัวฉัน” วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 สพป.มส. 2 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ( Little Scientist’s Day2014) “ความลับของตัวฉัน” วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในจัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ( Little Scientist’s Day2014) “ความลับของตัวฉัน” วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าก...
สพป.มส. 2 จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง สพป.มส. 2 จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง
สพป.มส. 2 จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีนายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด...
สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557
สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นปร...
สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รกท.ผอ.สพป.ม...
สพป.มส.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.มส.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2557 ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สพป.มส.2 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สพป.มส.2 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สพป.มส.2 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส.2 จัดกิจกรรม
สพป.มส.2 จัดกิจกรรม "งานเปิดประตูเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียงในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557
สพป.มส.2 จัดกิจกรรม "งานเปิดประตูเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียงในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวั...
โครงการ โครงการ "เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557
โครงการ "เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่อง...
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVPROAD SAFETY CAMP ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVPROAD SAFETY CAMP ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สพป.มส.2 ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVPROAD SAFETY CAMP ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลู...
สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย ในวันที่ 10  กรกฏาคม 2557 สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอา...
สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
สพป.มส.2 จัดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด...
สพป.มส.๒ จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ค่ายเรียนรู้สู่คำสอนพ่อ) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.มส. ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ค่ายเรียนรู้สู่คำสอนพ่อ) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.มส. ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดจัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ค่ายเรียนรู้สู่คำสอนพ่อ) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน...
สพป.มส.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ ครูสาระดนตรี สู่วิถีครูอาเซียน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.มส. ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง สพป.มส.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ ครูสาระดนตรี สู่วิถีครูอาเซียน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.มส. ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ ครูสาระดนตรี สู่วิถีครูอาเซียน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว...
สพป.มส.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่16 - 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.มส.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่16 - 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สพป.มส.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่16 - 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนิ...
สพป.มส.2 จัดโครงการค่ายสร้างคุณภาพเด็กไทยการสร้างสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์อาเซียน และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สพป.มส.2 จัดโครงการค่ายสร้างคุณภาพเด็กไทยการสร้างสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์อาเซียน และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
สพป.มส.2 จัดโครงการค่ายสร้างคุณภาพเด็กไทยการสร้างสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์อาเซียน และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2...
สพป.มส.2 จัดโครงการอบรมและพัฒนาฝีมือลูกจ้างประจำอำเภอแม่ลาน้อย สพป.มส.2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2557 สพป.มส.2 จัดโครงการอบรมและพัฒนาฝีมือลูกจ้างประจำอำเภอแม่ลาน้อย สพป.มส.2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2557
สพป.มส.2 จัดโครงการอบรมและพัฒนาฝีมือลูกจ้างประจำอำเภอแม่ลาน้อย สพป.มส.2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2557 โดยนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพ...
สพป.มส.2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.มส.2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2" โดย สพป.มส.2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2557
สพป.มส.2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2" โดย สพป.มส.2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2557 โดยมีนายเล็ก ...
สพป.มส.๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชากรแทน ผอ.สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชากรแทน ผอ.สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธี ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบัวตอง ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายแล...
สพป.มส.2 ร่วม สพฐ. ท่านรองกมล รอดคล้าย ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และผอ.คำนึง แก้วมูล รร.บ้านแม่ลามา ออกรายการ สพป.มส.2 ร่วม สพฐ. ท่านรองกมล รอดคล้าย ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และผอ.คำนึง แก้วมูล รร.บ้านแม่ลามา ออกรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางช่อง9 อสมท ในวันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557
ได้รับการตอบรับสนับสนุนโรงเรียนดียิ่ง ขอชื่นชม ผอ.สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ของ สพป.มส.2ครับ สพป.มส.2 ร่วม สพฐ. ท่านรองกมล รอดคล้าย ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และผอ.คำนึง แก้วมูล รร.บ้านแม่ลามา ออกรายการ
สพป.มส.2 ร่วม สพฐ. ท่านรองกมล รอดคล้าย ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และผอ.คำนึง แก้วมูล รร.บ้านแม่ลามา ออกรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางช่อง9 อสมท ในวันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557
ได้รับการตอบรับสนับสนุนโรงเรียนดียิ่ง ขอชื่นชม ผอ.สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ของ สพป.มส.2ครับ สพป.มส.2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.2
สพป.มส.2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.2
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557 จัดโดย กล...
สพป.มส. 2 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พบปะ พูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 สพป.มส. 2 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พบปะ พูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1
สพป.มส. 2 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พบปะ พูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ของทุกสาขาวิชาเอก ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั...
สพป.มส.2 โดยท่านรองทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.มส. 2 ประชุมทีมบริหารฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.มส. 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สพป.มส.2 โดยท่านรองทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.มส. 2 ประชุมทีมบริหารฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.มส. 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สพป.มส.2 โดยท่านรองทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.มส. 2 ประชุมทีมบริหารฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.มส. 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเอ...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.มส.2 มอบกระเช้าและของดำหัวเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.มส.2 มอบกระเช้าและของดำหัวเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.มส.2 มอบกระเช้าและของดำหัวเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใ...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.35 น. สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.35 น.
วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.39 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประกอบพิธีพราหมณ์ ในการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการโดย พราหมณ์จากสำนักพระราชวัง ต่อจากนั้...
สพป.มส.2 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 - 6 ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2557 สพป.มส.2 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 - 6 ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2557
สพป.มส.2 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 - 6 ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2557 โดยมีท่านรองทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และมีคณะศึ...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด...
นางสัณห์สิรี ดีสวัสดิ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมในการเตรียมสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสพป.มส. 2 นางสัณห์สิรี ดีสวัสดิ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมในการเตรียมสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสพป.มส. 2
นางสัณห์สิรี ดีสวัสดิ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมในการเตรียมสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสพป.มส. 2 ซึ่งจะด...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็กสภาพรถ พร้อมตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พร้อม .แจกน้ำดื่ม กาแฟ และตั้งจุ สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็กสภาพรถ พร้อมตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พร้อม .แจกน้ำดื่ม กาแฟ และตั้งจุ
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับนายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง นางเรณู รัตน...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ ประจำปี 2557 สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ ประจำปี 2557
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ...
สพป.มส. 2 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง(S.A.T.C สามัญ) รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2557 สพป.มส. 2 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง(S.A.T.C สามัญ) รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2557
สพป.มส. 2 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง(S.A.T.C สามัญ) รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย สำหรับครูโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครู สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย สำหรับครูโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครู
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย สำหรับครูโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรั...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือบ้านเด็กนักเรียน ที่ถูกไฟป่าลุกลาม เผาบ้านทั้งหลัง บ้านห้วยมะปิน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือบ้านเด็กนักเรียน ที่ถูกไฟป่าลุกลาม เผาบ้านทั้งหลัง บ้านห้วยมะปิน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือราษฏรบ้านห้วยมะปิน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลัง ไฟป่าลุกลาม ลมกรรโชกแรง ป่าแห้ง...
สพป.มส.๒ จัดโครงการแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สพป.มส.๒ จัดโครงการแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในโครงการแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน มีนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ...
สพป.มส.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สพป.มส.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเ...
สพป.มส.๒ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๔ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. สพป.มส.๒ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๔ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ดูแลความเรียบร้อยในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ...
สพป.มส.๒ ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. สพป.มส.๒ ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่...
ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำ...
สพป.มส.๒ ได้เรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในตำแหน่งว่างของโรงเรียนในสังกัด สพป.มส.๒ ได้เรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในตำแหน่งว่างของโรงเรียนในสังกัด
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานและพบปะ พูดคุยกับข้าราชการครู ในการได้เรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในตำแหน่งว่างของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘ อัตรา...
สพป.มส.๒ ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนตามโครงการเสริมสร้าง...
สพป.มส.๒ นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเร สพป.มส.๒ นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเร
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่...
สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ จัดการอบรมเรื่องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการอบรมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ จัดการอบรมเรื่องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการอบรมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ จัดการอบรมเรื่องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการอบรมฯ ดังกล่าว โด...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียงเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพุธ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียงเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพุธ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียงเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีแห...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมพิธีรับมอบโรงอาหารแบบสังกัดกรมสามัญศึกษา ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคาร ที่ ๔ มีนาค สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมพิธีรับมอบโรงอาหารแบบสังกัดกรมสามัญศึกษา ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคาร ที่ ๔ มีนาค
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล รอดคล้าย) และ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นตัวแทนในพิธีมอบโรงอาหาร แบบสังกัดกรมสามัญศึกษา ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง ใน...
สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย ในวันเสาร์ ที่  ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย ในวันเสาร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ มอบหมายให้ นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นตัวแทนเป็นประธานในการมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย ในวันเสาร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โร...
สพป.มส.๒ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒  เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อม นางมาลัย ไทยดำรงค์ นางอำภา สุวรรณลพ และเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ไปตรวจความเรียบร้อยในการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทา...
สพป.มส.๒ ร่วมการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา สพป.มส.๒ ร่วมการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส. ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึ...
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ ตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ ตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อม นางมาลัย ไทยดำรงค์ และเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ได้ไปตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ทั้ง ๓ หน่วยเลือก...
สพป.มส 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กำหนดจัดงานวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สพป.มส 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กำหนดจัดงานวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.2ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 และเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ผ่านเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชา...
สพป.มส.๒ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบัวตอง
นายจรญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเด็กและ...
สพป.มส.2 ร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี และภาคีเครือข่าย” โครงการถักทอเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย(สสค.) สพป.มส.2 ร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี และภาคีเครือข่าย” โครงการถักทอเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย(สสค.)
การประชุมสมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี และภาคีเครือข่าย” โครงการถักทอเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวทีสมัชชาการศึกษาแม่ฮ่องสอนโซนใต้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านสุรพ...
สพป.มส.๒ จัด “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย สพป.มส.2 ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา 09.00 น. สพป.มส.๒ จัด “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย สพป.มส.2 ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา 09.00 น.
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง...
สพป.มส.๒ จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องประชุมบัวตอง ในวันพฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา 07.45 น. สพป.มส.๒ จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องประชุมบัวตอง ในวันพฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา 07.45 น.
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร “สภากาแฟ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2” เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในการปฏ...
โครงการเสมารวมใจต้านภัยหนาว สพฐ. ร่วมกับ สพป.มส.2 โครงการเสมารวมใจต้านภัยหนาว สพฐ. ร่วมกับ สพป.มส.2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางมาลัย ไทยดำรงค์ และเจ้าหน้าที่ สพป.มส. ...
พิธีมอบรางวัล นักเรียนอนุบาลธารทิพย์และสมาร์ทเบรนสาขาแม่สะเรียง จากการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 13  ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิธีมอบรางวัล นักเรียนอนุบาลธารทิพย์และสมาร์ทเบรนสาขาแม่สะเรียง จากการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล นักเรียนอนุบาลธารทิพย์และสมาร์ทเบรนสาขาแม่สะเรียง จากการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั...
สพป.มส.๒ จัดโครงการประชุมเสวนาองค์คณะบุคคล (ไตรภาคี) (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา,กพท,กตปน.) ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ จัดโครงการประชุมเสวนาองค์คณะบุคคล (ไตรภาคี) (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา,กพท,กตปน.) ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมตามโครงการประชุมเสวนาองค์คณะบุคคล (ไตรภาคี) (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา,กพท,กตปน.)ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗...
สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันครู โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัล แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” รางวัล โรงเรียนที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม และรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง และหน้าสำนักงาน สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันครู โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัล แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” รางวัล โรงเรียนที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม และรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง และหน้าสำนักงาน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันครู โดยมีข้าราชการครู ข้าราชการครูบำนาญ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อ...
สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงโปรดให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน เพื่อมอบให้แ สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงโปรดให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน เพื่อมอบให้แ
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงโปรดให้ ร้อยเอกไพ...
สพป.มส.๒ ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ...
สพป.มส.๒ ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.มส.๒ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.มส.๒ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.มส....
สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ แม่สะเรียงและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ แม่สะเรียงและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ แม่สะเรียงและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ณ สนามก...
สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านสบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านสบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านสบหาร โดย นายอินทร รักชาติพงษ์พันธ์ น...
สพป.มส.๒ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สพป.มส.๒ และคณะกรรมการจัดการแสดงกายกรรมมอบเงินสมทบทุนจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในวันประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สพป.มส.๒ และคณะกรรมการจัดการแสดงกายกรรมมอบเงินสมทบทุนจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในวันประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นตัวแทนคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สพป.มส.๒ และคณะกรรมการจัดการแสดงกายกรรมมอบเงินสมทบทุนจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๒๐...
สพป.มส.๒ จัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด เพื่อให้มีความสามัคคี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ จัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด เพื่อให้มีความสามัคคี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด เพื่อให้มีความสามัคคี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ สำนั...
สพป.มส.๒ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.มส.๒ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
พีธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ดอกสักเกมส์ ครั้งที่ 35 พีธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ดอกสักเกมส์ ครั้งที่ 35
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธาน ในพีธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ดอกสักเกมส์ ครั้งที่ 35 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและส่งเสริมก...
พีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร พีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธาน ในพีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้นักเรียนมีความตระ...
พีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธาน ในพีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ใ...
พีธีเปิดการแสดงกายกรรมแชมป์โลกคณะซานตง เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์มูลนิธิธรรมรักษ์และกิจกรรมวันครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” พีธีเปิดการแสดงกายกรรมแชมป์โลกคณะซานตง เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์มูลนิธิธรรมรักษ์และกิจกรรมวันครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ร่วมงานพีธีเปิดการแสดงกายกรรมแชมป์โลกคณะซานตง เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์มูลนิธิธรรมรักษ์และกิจกรรมวันค...
สพป.มส.2 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 สพป.มส.2 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด สพป.มส.2 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 255...
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา สพป.มส.2 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา สพป.มส.2 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด สพป.มส.2 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 255...
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในการเปิดป้ายอาคารเรียนพระราชทานและหอประชุมศรีสังวาลย์ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยาและโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ 4 ธ.ค.56 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในการเปิดป้ายอาคารเรียนพระราชทานและหอประชุมศรีสังวาลย์ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยาและโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ 4 ธ.ค.56
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ข้าราชการในสังกัด สพป.มส.2 และพสนิกรทุกหมู่เหล่า รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
สพป.มส.2 ร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556 สพป.มส.2 ร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556 โดยมี ผศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล เป็นประ...
สพป.มส.2 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 8/56 สพป.มส.2 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 8/56
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วยนายจรูญแสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556...
สพป.มส.2 การประชุมการหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ครั้งที่ 1/2556 สพป.มส.2 การประชุมการหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ครั้งที่ 1/2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมการหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 28 พ...
สพป.มส.2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555 สพป.มส.2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555
สพป.มส.2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555 โดยมี นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วยนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส...
ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
พล.อ.อ. ธีระพล คล้ายพันธ์ รองสมุหราชองครักษ์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา และโรงเรียนสังวาลวิทยา โดยมี นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 ร...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมการป...
สพป.มส.๒ นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำสพป.มส.๒ เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านผาผ่า ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖ สพป.มส.๒ นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำสพป.มส.๒ เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านผาผ่า ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖
สพป.มส.๒ นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำสพป.มส.๒ เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านผาผ่า ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖ สพป.มส.๒ ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สพป.มส.๒ ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖ สพป.มส.2 ต้อนรับนายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านการบริหารงานบุคคล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
สพป.มส.2 ต้อนรับนายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านการบริหารงานบุคคล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับนายชูชาติ ท...
ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 8 พ.ย.56 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 8 พ.ย.56 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 8 พ.ย.56 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 7 พ.ย.56
ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 7 พ.ย.56
ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 วันที่ 7 พ.ย.56 สพป.มส.2 จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
สพป.มส.2 จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน...
สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้...
สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เป็นประธ...
สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เป็นประธ...
รับมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 140 ชุด บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่หลุย โดยร้านธงชัย เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดลำพูน รับมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 140 ชุด บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่หลุย โดยร้านธงชัย เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดลำพูน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นตัวแทนรับมอบรับมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 140 ชุด บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่หลุย โดยร้...
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี “วางพวงมาลางานวันปิยมหาราช ปี 2556”วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาค...
สพป.มส.2 ร่วมกับบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย ในการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สพป.มส.2 ร่วมกับบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย ในการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยวันที่ 14 ต.ค.56 ณ หอประชุม...
สพป.มส.2 ต้อนรับและมอบเงินสนับสนุนครูมานิตย์ อินทฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญในการปั่นจักรยานไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สพป.มส.2 ต้อนรับและมอบเงินสนับสนุนครูมานิตย์ อินทฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญในการปั่นจักรยานไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.2 ต้อนรับและมอบเงินสนับสนุน ครูมานิตย์ อินทฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญในการปั่นจักรยานไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรม...
นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอนเดินทางรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นจากส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอแม่สะเรียง และตรวจเยี่ยมการทำงานของ สพป.มส.2 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอนเดินทางรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นจากส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอแม่สะเรียง และตรวจเยี่ยมการทำงานของ สพป.มส.2
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ร่วมต้อนรับนาย สุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอนเดินทางรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นจากส่วนราชการต่าง ๆ ใ...
รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างประชาธิปไตยระดับประเทศจากสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างประชาธิปไตยระดับประเทศจากสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ผอ. อินสอน อินตาวงษ์ คณะครูและนักเรียน ตัวแทน สพป.มส.2. เข้ารับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างประชาธิปไตยระดับประเทศจากสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พระชันษา ร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พระชันษา
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริน...
การตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนพระราชทานเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2556 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง การตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนพระราชทานเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2556 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2556 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง วันท...
ร่วมต้อนรับ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ ร่วมต้อนรับ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมข้าราชการครูในสังกัด สพป.มส.2 ร่วมกันต้อนรับนาย สุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ...
การตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนพระราชทานเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2556 โรงเรียนทองสวัสด์วิทยาคาร การตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนพระราชทานเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2556 โรงเรียนทองสวัสด์วิทยาคาร
นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2556 โรงเรียนทองสวัสด์วิทยาคาร วันที่ 1 ต.ค.56 ...
สพป.มส.2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2556 และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 สพป.มส.2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2556 และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2556 และ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประ...
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สังกัด สพป.มส.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับ น้องนาโน ที่ ชนะเลิศได้ แชมป์ประเทศไทย คณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สังกัด สพป.มส.2 จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับ น้องนาโน ที่ ชนะเลิศได้ แชมป์ประเทศไทย คณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25ก.ย.ที่ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับ เด็กชาย นราวิชญ์ วิศวกลกาล หรือน้องนาโน นักเรียน ชั้น ป 2/2 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อ.แม่สะเรียง ที่ ชะนะเลิศได้ แชมป์ประเทศไทย คณิตคิดเร็ว ...
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย.2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดดอยเกิ้ง อำเ...
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทยาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ร่วมกันต้อนรับ นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนในนามของประ...