ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.มส.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๘  สพป.มส.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ประชุมการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเด็ก และวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ สพป.มส.๒ ประชุมการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเด็ก และวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเด็ก และวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการ

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2557 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2558 แนวทางป้องกันอุทกภัย สารสนเทศทางการศึกษา สพป.มส.2