ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง