ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ร่วมงานการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน