ข่าวล่าสุด

นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน และเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2558 ณ สวนรุกชาติห้วยชมพู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  นายจรูญ  แสนวิจิตร  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน และเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่  5 – 6 มิถุนายน 2558  ณ สวนรุกชาติห้วยชมพู  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 37 โรงเรียน  ให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน  และยุทธศาสตร์อาเซียน  โดยใช้วิธีเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้