ข่าวล่าสุด

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3″ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2558

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3″ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2558  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  รุ่นแรกอบรมวันที่  2  มิถุนายน  2558   ท่านศุภศิษฐ์  หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการเปิดอบรม  รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ท่านวุฒิพล   ฉนำกลาง  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรม