ข่าวล่าสุด

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

นายวุฒิพล  ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

จังหวัดแพร่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” “Art and Handicrafts Positively Lead Thai Children’s Potential towards ASEAN” โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 และ เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล และสถานศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ จัดขึ้น  สำหรับนักเรียนภาคเหนือ ฯ ประกอบด้วย 17 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยาน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดแพร่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 เขต เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต โดยจะมีพิธีเปิดและปิด ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ในส่วนสถานที่จัดการแข่งขันนั้นมีการกระจายไปตามโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา แต่ละอำเภอ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติได้มาตรฐานสากล และเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการนักเรียน ในขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและพัฒนาศัยกภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสนำความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มาร่วมแสดงในงานนี้ด้วย
สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ พิธีปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. โดยจะมีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ให้กับจังหวัดเจ้าภาพต่อไปคือ จังหวัดพิษณุโลก