ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร. พรจันทร์ พรศักดิ์กุล นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ในวันจันทร์ ทีี่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สพป.มส. 2  ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร  กรมวังผู้ใหญ่  ดร.สมเกียรติ  ชอบผล  ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ดร. พรจันทร์  พรศักดิ์กุล  นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมคณะ  ในวันจันทร์  ทีี่  22  กันยายน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านเลโคะ  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านสุรพล  พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ รกท. ผอ. สพป.มส. 2  พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.มส. 2  และข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอแม่สะเรียง  อำเภอสบเมย  ให้การต้อนรับ  และมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ระหว่างโรงเรียนล่องแพวิทยา  และวิทยาลัยการอาชีพอำเภอแม่สะเรียง