ข่าวล่าสุด

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มอำนวยการ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Offic System) สพฐ. จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  กลุ่มอำนวยการ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-Offic System) สพฐ. จำนวน 3 รุ่น  ระหว่างวันที่  28 – 30 สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง  โดยได้รับเกียรติจากท่านจรูญ  แสนวิจิตร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งทีมวิทยากรที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  3 ท่าน คือ คุณณฐกร  ท่อแก้ว  ผอ.ศูนย์เทกโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2  คุณพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคุณดรุณี  ณีธร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สพป.เชียงใหม่เขต 2