ข่าวล่าสุด

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVPROAD SAFETY CAMP ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

สพป.มส.2  ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVPROAD SAFETY CAMP ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่  33  (บ้านทุ่งพร้าว) ในวันที่ 16 กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลูกจิตาสำนึกรักความปลอดภัยในโรง…เรียน  เพื่อให้เยาวชนตระหนักในปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้รถ  และใช้รถด้วยความระมัดระวัง เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยแบบสันทนาการนอกห้องเรียน เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุของนักเรียน และภาคีเครือข่ายกับหนวยงานภาคราชการ และเอกชน