ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ค่ายเรียนรู้สู่คำสอนพ่อ) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.มส. ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายยนต์   ชัยชนะ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาราชการแทนผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดจัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(ค่ายเรียนรู้สู่คำสอนพ่อ)  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.มส. ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๓ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน