ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ ครูสาระดนตรี สู่วิถีครูอาเซียน โดนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.มส. ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

นายยนต์   ชัยชนะ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูสาระดนตรี สู่วิถีครูอาเซียน ระหว่างวันที่  ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

สพป.มส.๒