ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดโครงการค่ายสร้างคุณภาพเด็กไทยการสร้างสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์อาเซียน และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557