ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.35 น.

วันที่24 เมษายน 2557 เวลา 09.39 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนาประกอบพิธีพราหมณ์ในการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนาดำเนินการโดย พราหมณ์จากสำนักพระราชวัง ต่อจากนั้นเวลา 13.35 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพรราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดย นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ถวายพวงมาลัย และ ดร.สมเกียรติ บุญรอดผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กราบบังคมทูลรายงาน นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เบิกผู้มีอุปการคุณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 20 คน เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางพลอยเก้าสีและทรงโปรยดอกไม้ลงในหลุมศิลาฤกษ์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ และผลงานของนักเรียน โอกาสนี้ทรงเสด็จฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะผู้มีอุปาการะคุณและผู้บริหารเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดจันทร์ โดยนายทวนทองศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ