ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องบัวตอง สพป.มส.2