ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการแนะแนว   ประจำปี  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๒