ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗ หอประชุมโรงเรียนสังวาลวิทยา  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน