ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๕๗ ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒

นายทวนทอง   ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรนักเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ระดับศูนย์เครือข่ายฯ   ประจำปี  ๒๕๕๗ ในวันอังคาร  ที่  ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒