ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียงเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพุธ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียงเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของอาเซียน ในวันพุธ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”