ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๘ ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก และระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก และมีการแนะนำตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ซึ่งมารายงานตัวในวันนี้ด้วย