ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องประชุมบัวตอง ในวันพฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา 07.45 น.

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร สภากาแฟ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2” เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต ฯ ทุกคน สำหรับการประชุมครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ ICT ศูนย์อาเซียน ศูนย์การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต