ข่าวล่าสุด

โครงการเสมารวมใจต้านภัยหนาว สพฐ. ร่วมกับ สพป.มส.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางมาลัย ไทยดำรงค์ และเจ้าหน้าที่ สพป.มส. 2 นำเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ซึ่งได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ตามโครงการเสมารวมใจต้านภัยหนาว แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนในสังกัด สพป.มส.2 อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.- 3 ก.พ. ๒๕๕๗