ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.มส.๒ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.มส.๒ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๗ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการรับนักเรียน สำหรับศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน