ข่าวล่าสุด

พีธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ดอกสักเกมส์ ครั้งที่ 35

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2  เป็นประธาน ในพีธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ดอกสักเกมส์ ครั้งที่ 35 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ ระหว่างวันที่ 26-27  ธ.ค.56  ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”