ข่าวล่าสุด

“โครงการพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ”

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัด “โครงการพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  โดยมี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2555 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ได้เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อทำความเข้าใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง

เว็บไซต์ สพฐ.: http://www.obec.go.th/news/26594