ข่าวล่าสุด

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู นั้น

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556 และดำเนินการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เ ขต 2

ซึ่งผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556 มีดังนี้

อันดับ 1 นางสมปอง  แสนวิจิตร    โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

อันดับ 2 นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร  โรงเรียนบ้านแม่สวด

อันดับ 3 นางเสาวคนธ์  วงศ์คีรี      โรงเรียนบ้านห้วยหมากหมุน

เว็บไซต์ สพฐ.http://www.obec.go.th/news/26198