จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียน จำนวน (โรง)
โรงเรียนหลัก 167
โรงเรียนสาขา 10
รวม 177

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

ขนาดโรงเรียน จำนวน (โรง)
#1 ( 1 - 120 คน ) 125
#2 ( 121 - 200 คน ) 40
#3 ( 201 - 300 คน ) 4
#4 ( 301 - 499 คน ) 6
#5 ( 500 - 1,499 คน ) 2
#6 ( 1,500 - 2,497 คน ) 0
#7 ( > =2500 คน ) 0
รวม 177