จำนวนห้องเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ชั้น จำนวน (ห้อง)
อนุบาล 1 182
อนุบาล 2 179
รวมก่อนประถมฯ 359
ประถมศึกษาปีที่ 1 185
ประถมศึกษาปีที่ 2 178
ประถมศึกษาปีที่ 3 174
ประถมศึกษาปีที่ 4 175
ประถมศึกษาปีที่ 5 184
ประถมศึกษาปีที่ 6 164
รวมประถมฯ 1,050
มัธยมศึกษาปีที่ 1 52
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51
มัธยมศึกษาปีที่ 3 42
รวมมัธยมฯต้น 145
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
รวมมัธยมฯปลาย 9
รวมทั้งหมด 1,563