จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนา จำนวน (คน)
นักเรียนทั้งหมด 17,618
พุทธ 10,569
คริสต์ 6,852
อิสลาม 121
อื่นๆ 76