จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติ จำนวน (คน)
นักเรียนทั้งหมด 17,618
ไทย 16,762
พม่า 160
ไม่ปรากฏสัญชาติ 571
อื่นๆ 125