นักเรียนออกกลางคัน

ประเภท จำนวน (คน)
ทั้งหมด 53
ฐานะยากจน 1
มีปัญหาครอบครัว 0
สมรส 0
มีปัญหาในการปรับตัว 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0
อพยพตามผู้ปกครอง 13
หาเลี้ยงครอบครัว 39
กรณีอื่นๆ 0

นักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2555 - 2557

ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2555 165
2556 104
2557 53