ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา คะแนน
ภาษาไทย 34.74
คณิตศาสตร์ 28.17
วิทยาศาสตร์ 39.04
ภาษาอังกฤษ 32.05
สังคมศึกษา 46.95
สุขศึกษาและพละศึกษา 54.78
ศิลปะ 39.33
กอท. 42.11

เปรียบเทียบผลสอบระดับประเทศ

วิชา ระดับเขตฯ ระดับประเทศ
ภาษาไทย 34.74 35.20
คณิตศาสตร์ 28.17 29.65
วิทยาศาสตร์ 39.01 38.62
ภาษาอังกฤษ 32.05 27.46
สังคมศึกษา 46.95 46.79
สุขศึกษาและพละศึกษา 54.78 59.32
ศิลปะ 39.33 43.14
กอท. 42.11 45.42