จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ประเภท จำนวน (คน)
เด็กยากจน 16,969
กำพร้า 67
ชนกลุ่มน้อย 49
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 3
ผลกระทบจากเอดส์ 2
อื่นๆ 18
รวมทั้งหมด 17,108