ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ทักษะด้าน คะแนน(เฉลี่ย)
ภาษา 40.23
คำนวณ 36.83
เหตุผล 40.46