นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

ประเภท จำนวน (คน)
นักเรียนจบทั้งหมด 884
ศึกษาต่อ 821
ไม่ศึกษาต่อ 55
อื่นๆ 8
ประเภท จำนวน (คน)
ศึกษาต่อทั้งหมด 821
สายสามัญ 539
สายอาชีวะ 231
สถาบันอื่นๆ 51
ประเภท จำนวน (คน)
ไม่ศึกษาต่อทั้งหมด 55
ประกอบอาชีพ 55
ไม่ประกอบอาชีพ 0
บวชในศาสนา 0