จำนวนนักเรียนพักนอนแยกรายชั้น

รายชั้น จำนวน (คน)
ก่อนประถมฯ 321
ประถมฯ 2,392
มัธยมฯต้น 1,975
มัธยมฯปลาย 160
รวม 4,848

จำนวนนักเรียนพักนอนแยกตามประเภท

ประเภท จำนวน (คน)
บ้านพักครู 231
หอพักนักเรียน 4,351
อื่นๆ 266
รวม 4,848